Validita a reliabilita CA method

DAP Services považuje předkládání teoretických východisek pro CA method za klíčovou prioritu. Společnost soustavně prohlubuje aktivitu v oblasti vypracování studií o validitě a reliabilitě CA method v ČR i v zahraničí. Do vědecké činnosti založené na práci se CA method jsou v současné době zapojeni odborníci a vědecké kapacity z celého světa.

Co je to CA method

CA method se skládá z diagnostického nástroje, který využívá palety osmi barev a kalibrované soubory slov, obrázků i videí. Ty jsou upravovány tak, aby daly odpovědi na konkrétní otázky nebo problematiku. Následně se nasbíraná data automaticky a online vyhodnotí ve výpočetním jádru. Výstupem diagnostiky jsou konkrétní výsledky v číselné podobě, které jsou reprezentovány výstupními zprávami. Anebo také chováním aplikace v případě, kdy je v produktech zapojena umělá inteligence. Pro pochopení principu fungování diagnostické platformy využijte informace v části Jak to funguje.

Jak to funguje

Metody validity a reliability použitelné pro CA method

Průběh prokazování validity a reliability a CA method

Validita testu je míra, do jaké diagnostika přesně měří, co má měřit. V oblasti psychologického testování a pedagogického testování se „validitou rozumí míra, do jaké důkazy a teorie podporují interpretaci testovacích výsledků vyplývajících z navrhovaného použití testů.“

Jedním ze standardních přístupů měření validity psychometrických měření je kritériová validita, kdy jeden dotazník porovnávám s dotazníkem druhým (již validovaným) na stejném jevu a pak se určuje míra shody více měření na stejném jevu. Tímto způsobem nemůžeme přistupovat k validaci CA method, protože dotazníky měří racionální subsystém mozku, kdežto CA method měří i sociální, emoční i somatický subsystém mozku. Viz. Metoda Objektově komunikační analýzy vědomí (OKAV)

V rámci prokazování validity se tedy musíme soustředit na jiné možnosti prokázání validity, tam kde můžeme měřit jev komplexněji, nebo k němu máme lepší informace.

Jaké můžeme prokázat typy validity CA method

Empirická validita

  • Od začátku vývoje byla CA method ověřována empirickou validitou, tedy pozorováním respondentů v praxi a porovnáváním těchto pozorování s výsledky parametrů CA method.
  • Novější studie, které jsou publikovány na konferencích tyto fakta i nadále potvrzují.
Detail studie

Konstruktová validita

  • Konvergentní konstruktová validita byla prokázána na testování dvou hypotéz procesů studu a viny - viz. dokument Konstruktová validita procesů STUDU a VINY.
Detail studie

Kritériová a prediktivní validita

  • Hlavním cílem tohoto výzkumu je ověřit schopnost kritériové a prediktivní validity nástroje SoftSkillers (www.softskillers.com) založeného na CA method při predikci úspěšnosti přijetí do zaměstnání u absolventů středních škol se zaměřených na informační technologie, inženýrství, elektrotechnologie, obor výživy a potravin, zpracování dřeva a stavební inženýrství. Zároveň také absolventi neměli zájem pokračovat ve studiu.
  • Zároveň bylo také obsahem studie porovnání s Freiburským osobnostním dotazníkem.
  • Výsledkem studie je, že graduanti kteří mají silné soft skills Efektivita, Samostatnost a Spolupráce mají větší šanci získat práci, což následně potvrzují definované potřeby firem v tomto regionu a oboru. Lze tedy konstatovat, že parametry naměřené CA method mají kritériovou prediktivní validitu.
  • Zároveň však také opětně dokazuje, že není vhodné CA method podrobovat zkouškám Souběžné validity s dotazníky.
Detail studie

Reliabilita CA method

Reliabilita je statistická veličina, udávající spolehlivost diagnostiky, která měří lidské vlastnosti. Vyjadřuje, zda při opakovaném použití diagnostiky dostaneme podobné výsledky. Reliabilitu CA method formou test-retest jsme zkoumali v této studii.

Detail studie

CA method versus dotazníkové metody

K diagnostice jednotlivce nebo celých skupin v různých oblastech se používá nejrůznějších metod. Jednou z těchto metod je dotazníková metoda nebo průzkum.

Dotazníková metoda je vedle pozorování a rozhovoru jednou z nejčastěji používaných metod získávání dat. Metoda dotazníku je aplikována v psychologické praxi, v náboru, v podnikových klimatických průzkumech, v marketingových průzkumech apod. Je unikátní díky rozsahu svého použití i relativně jednoduchému sestavení a aplikaci v praxi. Respondenti tuto metodu zpravidla znají.
Dotazníková metoda bývá řazena do tzv. metod subjektivních. Subjektivní metody, resp. konkrétně dotazníková metoda nese riziko v oblasti vytváření a sestavování samotného nástroje. Otázky se mohou zdát nejednoznačné, mohou být emocionálně zaujaté nebo dokonce vést respondenta k určité odpovědi. Výrazně ovlivnit výsledek takového měření může také osobnost tazatele, případně stylizace respondenta. Odpovědi na dotazy jsou při dotazníkovém šetření získávány díky racionální úvaze tazatele. Mohou proto poskytovat nepřesné a zavádějící informace.

V tomto smyslu je CA method založená na sběru dat pomocí on-line diagnostiky, inovativní. Když člověk reaguje na podněty vyvolané slovy a barvami, neví, proč si vybírá určitou barvu, volba je zcela intuitivní. Všechny volby, které učiní, mají své důvody. Tyto nicméně většinou leží v nevědomých reakcích. CA method následně odhalí, zda reakce má co dočinění s emocemi a vztahy, ať už se jedná o fyzickou reakci, nebo zda jde o zcela intuitivní reakci, kterou si člověk neuvědomuje. Respondent tyto příčiny nemůže kontrolovat a nemůže je racionálně regulovat - přicházejí samy. Tato metoda je však může popsat a vyhodnotit, což je její největší přidaná hodnota. Dokáže měřit jinou oblast než dotazníkové metody.