Kontakt

Diagnostickou metodu CA method vlastní, spravuje a kultivuje společnost DAP IT, s.r.o. Budeme rádi za emailový i osobní kontakt s Vámi.

Etický kodex

Etický kodex DAP IT, s.r.o. upravuje veškeré nakládání se CA method. Obsahuje souhrn principů, zásad a pravidel, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti, členy jejích orgánů a další níže uvedené osoby. Etický kodex obsahuje statut Etické komise společnosti, která je pověřena autoritativně plnit níže rozvedené úkoly související s Etickým kodexem. Mezi úkoly vedoucích pracovníků společnosti patří také vedení pracovníků k dodržování právního řádu České republiky a vnitřních předpisů Společnosti včetně tohoto Etického kodexu.

Hlavním cílem Etického kodexu je v maximální možné míře omezit předpoklady pro neetické využití služeb a produktů společnosti, zejména diagnostické platformy společnosti - diagnostická metoda barvových asociací (dále jen „CA method“). Pro dosažení tohoto cíle jsou v tomto vnitřním předpise nastaveny zásady pro minimalizaci popsaných etických rizik.

Etický kodex

Etická komise

Etická komise je ustavena a pověřena, aby dohlížela nad uplatňováním etického kodexu, bránila neetickému využití produktů a služeb společnosti DAP IT, s.r.o., zejména CA method a chránila dobré jméno společnosti a CA method. Za tímto účelem Etická komise posuzuje soulad využití CA method s Etickým kodexem v rámci všech projektových záměrů společnosti. Etická komise se skládá z pěti členů. Mezi první tři patří níže uvedené osoby.

Jiří Šimonek

Člen etické komise

Jiří Šimonek, Sr.

Člen etické komise

Michal Votruba

Člen etické komise

Kontaktní formulář