Diagnostická platforma

CA method měří vzory chování pomocí barvové škály. Oproti tradičním dotazníkům a průzkumům umí vyvolat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná.

Základní fakta o CA method

CA method se skládá z diagnostického nástroje, který využívá paletu osmi barev a kalibrované soubory slov, obrázků i videí. Ty jsou upravovány tak, aby daly odpovědi na konkrétní otázky nebo problematiku. Následně se nasbíraná data automaticky a online vyhodnotí ve výpočetním jádru. Výstupem diagnostiky jsou konkrétní výsledky v číselné podobě, které jsou reprezentovány výstupními zprávami. Anebo také chováním aplikace v případě, kdy je v produktech zapojena umělá inteligence.

1

Diagnostika

Popis barvově asociační metody (CA method)

CA method je kombinovanou projektivní technikou využívající kalibrované soubory slov a vizuálních objektů (30-150 slov nebo vizuálních objektů) a paletu osmi barev uspořádaných v kruhu. Jde o 8 různých barev, které se liší svým přesně měřitelným vlnovým rozpětím, a které tvoří základ tzv. Malého Lüscherova barvového testu - viz. odkaz. Číselné označení každé barvy (dle Lüscherova barvového testu) zůstalo zachováno, umožňuje jednodušeji a počítačově zaznamenávat konkrétní reakce (odpovědi) lidí na dané podnětové slovo nebo vizuální objekt. Ke každému podnětovému slovu nebo vizuálnímu objektu jedinec vybírá 3 barvy, přičemž jde o nucenou volbu z hlediska pořadí (není možno volit jednu a tutéž barvu vícekrát).

Takto vzniká 336 možných variant reakcí (barvových trojkombinací) na jedno konkrétní slovo nebo vizuální objekt. Využít takto vytvořený nástroj pro zjišťování reakcí člověka je možné na základě doložené existence tzv. asociačních oblastí, ve kterých leží historicky pojmenované Brocovo motorické a Wernickeovo senzorické centrum řeči viz. odkaz. Inovace barvového testu a barvových asociací umožňuje zaměřit se na různé oblasti lidského chování a prožívání. CA method v sobě spojuje výhody obou těchto metod. Zároveň zaujímá interdisciplinární přístup - respektuje současné empirické poznatky řady vědeckých a mezioborových disciplín např. z psychologie, biologie, fyziky, sociologie, neurovědy, sociální psychologie apod.

CA method měří sociálně psychologické spektrum postojů, včetně jejich realizační síly - nejen to, co si lidé myslí a čemu dávají přednost (hierarchie hodnot), ale rovněž i to, jestli své postoje budou skutečně realizovat ve svém chování, jak zdařile a v jakém časovém horizontu. Měří dynamiku funkčních procesů vědomí, měří postoje, tedy komplexní celky ve vědomí (jednotlivce či skupiny). Diagnostika (sběr dat) probíhá pomocí počítačového programu.

Diagnostika a způsob sběru dat

V praxi je při sběru dat již rutinně používána nejnovější verze diagnostiky, kde od původní verze došlo ke změně a přizpůsobení percepčního pole při zadávání a volbě kombinovaných barvových asociací tak, aby „maska diagnostiky“ - co nejvíce eliminovala percepční obrany - pokud možno nenavozovala prostorově percepční stereotypy - tvarově i barvovou „plochou“ více vycházela či napodobovala přírodní empirii než lidské výtvory.

Obsahem realizovaných změn v masce diagnostiky je:

1

Nehomogenní barvová plocha

Tato specifika byla zvolena ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je to, že v empirické realitě okolního světa (princip Non-Já), vyloučíme-li výtvory člověka, se téměř žádné homogenní...

Číst více
2

Objekt uprostřed kruhu

Z hlediska prostorového je snaha udělat z objektu na který se reaguje pomyslný percepční střed (dominantu) od něhož by existovala podstatně si podobnější vzdálenost k jednotlivým...

Číst více
3

Tvar kruhu „osmi prezentovaných barevných koulí“

Tato záměna byla zvolena hlavně z důvodu toho, aby se neprosazoval pouze naučený percepčně pohybový okohybný stereotyp vznikající při čtení a psaní. Nelze jej využít ani...

Číst více
4

Tvar „simulované“ koule

Tato záměna byla zvolena z důvodu toho, že vědní obory jako astronomie, fyzika, chemie, biologie i další prokazují, že v reálně zobrazitelném a vnímatelném prostoru, kde zároveň...

Číst více
5

Prostorová perseverace

V kruhu osmi prezentovaných barevných koulí se vedle sebe nikdy nevyskytují 3 nejčastěji volené barvy („trojice“), čímž je vyloučena prostorová perseverace.

Proces diagnostiky (sběru dat)

Diagnostika má 3 fáze a respondent dodržuje stanovený postup:

1

Úvodní výběr barev

Zadívejte se na barvy a nechte je na sebe chvíli působit a následně vyberte všech osm barev v pořadí od nejpříjemnější po tu nejméně příjemnou

2

Asociace na slova
a vizuální objekty

Zadívejte se na barvy a nechte je na sebe chvíli působit. Pak přečtěte nahlas slovo, zadívejte se na obrázek či krátké video, podívejte se na barvy, a co nejrychleji vyberte tři z nich

3

Závěrečný výběr barev

Zadívejte se na barvy a nechte je na sebe chvíli působit, následně vyberte všech osm barev v pořadí, tak jak na vás působí v tuto chvíli (nejde o skrytou zkoušku paměti, výběr může být zcela jiný, podobný či stejný)

Diagnostiku je možné realizovat individuálně nebo skupinově. Celý proces trvá 3 až 30 minut s ohledem na osobní tempo a počet slov či vizuálních objektů, na které respondent reaguje.

Úprava zkoumané oblasti a kalibrované soubory
slov a vizuálních objektů

Kalibrovaný soubor slov a vizuálních objektů se skládá ze skupiny slovních objektů a vizuálních objektů, které samy o sobě popisují zkoumanou oblast. CA method využívá sady základních souborů slov a vizuálních objektů, které jsou vyvážené a jsou odzkoušeny na sta tisících klientech. Databáze slovních objektů a vizuálních objektů lze inovačně modifikovat podle zaměření na určitý problém či sledovanou oblast.

Vizuální objekty jako obrázky či krátká videa se používají v oblasti marketingu, kde se technika začala používat v roce 2013.

Kalibrované soubory slov pro jednotlivé zkoumané oblasti jsou sestaveny na základě sémantické analýzy. Platnost a správnost zvolených slovních objektů je ověřována na vhodně zvolené testovací skupině. Reprezentativní vzorek respondentů (jednotlivců či skupin) je vybírán z hlediska věku, pohlaví, různorodosti a specifičnosti prostředí, typu školy apod. tak, aby výběr korespondoval s cílem sledované (měřené) oblasti.

Následně jsou měřeny vazby (korelační vztahy) mezi jednotlivými slovními objekty a měřeným rysem (sledovanou oblastí). Rovněž je zkoumána rozlišovací schopnost jednotlivých slovních objektů. Slovní objekty, u nichž je tímto potvrzena platnost pro měření konkrétního rysu, jsou pak seskupeny do samostatných slovních skupin – faktorů. Tento postup je opakován pro každou dílčí jednotku - rys zkoumané oblasti. Po analýze všech slovních skupin a ověření u testovací skupiny respondentů zůstanou pouze taková slova ve slovních skupinách (faktorech), u kterých je prověřeno, že mají schopnost diferenciace.

Tak vznikne kalibrovaný slovní modul pro danou oblast zkoumání. Zároveň jsou spočítány normy slovních skupin (faktorů) - pro každou slovní skupinu je nastavena míra toho, jak lidé obvykle tento slovní objekt vnímají. Výsledkem měření je údaj, jaké místo ve vědomí každé měřené osoby slovní skupina (slovní objekt) má, čili význam a hodnotu, který pro něj individuálně nese a jak moc se liší od běžného vnímání. Záznam toho, jakou hodnotu a význam mají slovní skupiny pro jednotlivce, projde analýzou a vyhodnocením - pomocí metody Objektově komunikační analýzy vědomí. Ve výstupu je pak tento výsledek graficky znázorněn.

2

Online výpočetní jádro

Metoda Objektově komunikační
analýzy vědomí (OKAV)

OKAV - je metodou, prostřednictvím které jsou zpracovány a vyhodnoceny zaznamenané asociační procesy jednotlivých sémantických objektů. Systém převede analytická data do strukturované mapy vědomí (hierarchie postojů a hodnot). Pro analytické vyhodnocení (preference barev při 1. a 2. výběru, frekvence volby jednotlivých barev, volba barvových párů a barvových trojic) a  aplikační využití je vytvořeno online výpočetní jádro provozované v cloudovém serveru. Systém umožňuje korelovaná data filtrovat, porovnávat, simulovat, přestrukturovávat, a přitom nedojde ke ztrátě či deformaci informace o komplexní struktuře a síle vazbových souvztažností každého vědomí. Na základě těchto dat je vytvářena prezentační vrstva, kde dochází k vizualizaci dat.

Metoda OKAV dovoluje jak měření průřezové (tj. stav), tak vyhodnocuje vývojové trendy (prognózy) jednotlivých postojů (duševních dějů) v časovém horizontu 6-12 měsíců, u sumovaných postojů (za celá, sémanticky vymezená témata) až do délky 3 let, včetně sledování efektivity a dynamiky změn. Pokud byla u jednotlivce či skupiny použita jakákoli intervence, má opakovaná diagnostika vysokou výpovědní hodnotu.

Pro didaktické účely a studijní materiál byl autorem vytvořen barevný grafický model, který názorně popisuje schéma integrovaného vědomí a zobrazuje funkční procesy OKAV. Lze v něm sledovat průchod a chování informace (stimulu) v systému vědomí na základě vzájemné interakce čtyř autonomních subsystémů vědomí (tělesný, emoční, rozumový a vztahový systém) a prostředí.

Schéma OKAV

Všechny systémy fungují zásadně jako jeden celek (integrita vědomí) a tvoří specifické, individuálně vnitřní a integrované vědomí jednotlivce. Každý jednotlivý systém produkuje i zpracovává své specifické informace a zpětně je vysílá do komunikačního oběhu vědomí ve své specifické komunikační podobě: somatické – energetické – mentální – sociální. Ontogeneticky i fylogeneticky probíhá vývoj vždy doprava (pravostranná šroubovice) a začíná od Těla, tedy posloupnost Tělo - Emoce - Rozum - Vztahy.

Primárně se tedy odehraje prvotní zpracování na úrovni těla. Pro jejich vstup a identifikaci podnětu má tělo (somatický systém) k dispozici všechny vnější i vnitřní smyslové orgány. Pro jejich předávání a vykonávání pak základní funkční systém - nervový za spoluúčasti všech dalších (lymfatický, krevní, svalový…). Společným a integrovaným přenosovým médiem, přes které se těchto informací umí uchopit, zpracovat a zúčastnit všechny 4 systémy, jsou asociační procesy „technicky“ probíhající v celé nervové soustavě.

V mozku pak probíhá plně registrovaný informační tok, který tak vytváří integrovaný celek vědomí za spoluúčasti všech 4 systémů. K efektivnímu fungování integrovaného vědomí jednotlivce jsou vytvářeny a využívány tzv. dynamické asociační stereotypy (postoje), kterých integrované vědomí jednotlivce co nejvíce a co nejčastěji využívá. Množství a pestrost rostou s vývojem jedince, primárních sociálních skupin i s vývojem lidstva (společnosti). V celém používaném spektru stereotypů se vždy vyskytuje určitá část, která zastupuje skupinově účelné, podobně utvářené a pro ostatní jedince srozumitelné i sdílené asociační stereotypy (skupinové synergismy). Vedle toho je zde vždy přítomna i část, která je jasně individualizovaná a originální, která je ryze účelová a efektivní pouze pro daného jednotlivce.

Tato část je pro ostatní jedince nesrozumitelná a velmi obtížně sdělitelná (skupinové interference). Nejlépe, nejrychleji a nejúplněji jsou identifikovány, rozpoznávány a využívány informace, které poskytují či vysílají a produkují systémy ležící ve výše uváděném schématu hned vedle sebe. Relativně nejhůře, nejpomaleji a s určitou mírou zkreslení pak informace vysílané systémy ležícími zcela naproti sobě, protože musí být zprostředkovány a identifikovány (tlumočeny) přes systémy ležící vedle sebe. Asociační procesy mohou vykazovat odchylky a poruchy v definovaném objektově komunikačním modelu, tzv. asociační bloky (vážné chyby) či zacyklení na různých úrovních (méně závažné chyby). Ty způsobují vždy určitou míru narušování integrity vědomí. Bloky vznikají primárně v somatickém systému, zacyklení již mohou primárně způsobovat i ostatní systémy.

Všechny ostatní materializované i nematerializované jevy (kromě samotného jednotlivce) vytváří vnější existenční prostor, s kterým je vnitřní prostředí jednotlivce (integrované vědomí) v neustálé komunikační interakci. Čím nižší kvalita a stupeň interakce, tím nižší možnost souladu vnitřního a vnějšího existenčního prostoru (individuálního vědomí a okolního světa). Oba prostory pak stojí izolovaně proti sobě a navzájem se existenčně popírají.

Schéma stimulačního charakteru podnětů

Celý proces diagnostiky (sběru dat) podněcuje automatizované a intuitivní vzorce cítění, myšlení i prožívání, ve kterých se promítá podíl jak rozumový, tak emocionální, tělesný i sociálně vztahový. Prostřednictvím metody OKAV jsou vyhodnocovány výsledky diagnostiky kombinovanou metodou barvových asciací, která patří mezi tzv. slepé, kdy jedinec má velmi malou šanci manipulovat s typem odpovědi podle očekávání a mínění ostatních. Forma diagnostiky je pro jedince i pro skupinu výrazně přijatelná a vyvolává minimální typy komunikačních obran.

Respondent není při diagnostice limitován ani množstvím či kvalitou „známých” informací, ani úrovní svého racionálního myšlení, protože k odpovědím používá asociační mechanismy, které probíhají u všech lidí téměř totožně. Liší se pouze svou obsahovou kvalitou a cílovým zaměřením, což ovšem již odpovídá individualitě každého jedince. „Měřené informace” o tzv. duševních jevech jednotlivce nebo skupiny jsou tedy komplexní, ucelené a respektují dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince, v sumované podobě i skupin.

Po ukončení diagnostiky je automaticky a online vygenerován výstup pro měřené oblasti. Výstupy mají formu statických i dynamických dat a vizualizací. Jsou uzpůsobeny pro různé zařízení, jako jsou počítač, tablet či mobilní telefon.

3

Výsledek diagnostiky

Výsledek diagnostiky

Výsledkem diagnostiky jsou konkrétní výsledky v číselné podobě, které jsou reprezentovány výstupními zprávami. Jejich obsah, rozsah a podoba odpovídá konkrétní problematice.

Výsledek diagnostiky dle etického kodexu práce se CA method interpretuje vždy k tomu kompetentní k tomu proškolená osoba.

V některých produktech je také zapojena umělá inteligence. V těchto případech je výsledkem diagnostiky změna chování aplikace, která se učí a sama zlepšuje dle skutečného chování uživatelů.

Patentová žádost

V roce 2013 byla předložena žádost o patentování CA method. Patentová žádost obsahuje přesný výpočet ukázkového parametru od vstupních dat po výstup, tak jak jsou jednotlivé parametry zpracovávány ve výpočetním jádru.

Systém a metoda počítačové analýzy výzkumu trhu

Identifikace

US 20140067475 A1

Předkladatelé

ŠIMONEK, JIŘÍ, ŠIMONEK, JIŘÍ, BOHONĚK, ROBERT A DALŠÍ

Jméno vlastníka

DAP SERVICES A.S., ČESKÁ REPUBLIKA

Abstrakt

Počítačem implementovaná metoda průzkumu trhu pro vyhodnocení korelace mezi entitou a jinými koncepty spojenými s entitou. Zaprvé, popsaný postup zahrnuje získávání vstupních dat od mnoha uživatelů ukazující na entitu a koncepty. Dále při opakovaném provádění sběru dat od uživatelů: shromažďuje údaje označující podskupinu barvových výběrů z předdefinované skupiny barev pro entitu i koncepty. Dále vytváří datové struktury představující výsledky diagnostiky CA method (Colour Association Method) pro každý z daných konceptů agregací podskupin uživatelských výběrů barev. Dále vytváří datové struktury představující výsledky diagnostiky CA method pro entitu agregací podskupin barevných výběrů uživatelů s ohledem na entitu. Dále, výpočet korelace mezi výsledky diagnostiky CA method konceptu a výsledky diagnostiky entity a reportování výsledků korelace.

Detail patentu

Často kladené dotazy

Použití diagnostiky

KTERÁ BARVA JE TA SPRÁVNÁ?

Diagnostika je intuitivní a pocitová záležitost, tak jako většina rozhodnutí, která v běhu života a situací děláme. Žádná barva není správná, ale ani není žádná špatná. Stejně tak není dobrý, špatný či jiný výběr barev a jejich pořadí.

NEVĚŘÍM! JSOU VÝSLEDKY VYPOVÍDAJÍCÍ?

CA method prošla desítkami let vývoje, během kterých byla zpřesňována a validována. Byla uznána odbornými komisemi nejrůznějších světových konferencí. Byla stěžejním nástrojem několika odborných publikací. Metodu používá více než 500 významných organizací. Diagnostika je přeložena do 32 jazyků a jejím měřením prošly stovky tisíců osob. Nejlepší způsob, jak si ověřit její vypovídající hodnotu, je si metodu vyzkoušet.

ČETL/A JSEM NEGATIVNÍ REAKCE TÝKAJÍCÍ SE METODY.

CA method ještě pod českou značkou Barvy života prošla v roce 2012 tvrdou kritikou ze strany české organizace Unie psychologických asociací ČR, která vyústila do soudního sporu. V této době byla také vyvolána mediální antikampaň, v rámci které byly vytvořeny četné záznamy poškozující metodu (tenkrát pod názvem Barvy života) i společnost DAP Services. Více se tématu věnujeme v sekci Historie metody.

JAK PROVÁDĚT DIAGNOSTIKU?

Přistupujte k diagnostice takto: Před diagnostikou se uklidněte, uvolněte. Rozhodně neprováděte diagnostiku v prostředí, kde zvoní telefony, někdo vyrušuje a děláte současně několik věcí. Každý pojem, který si přečtete, nechte na sebe krátce působit. Zavřete oči a pomyslete, co ten pojem vlastně znamená. To, co Vás napadne zpravidla první, je „to důležité“. Příklad „máma“. Může Vám „naskočit“ Vaše máma, manželka nebo Vy sama, pokud jste ženou a mámou, ale třeba i všechny tři možnosti dohromady. To nevadí. Potom otevřete oči, podívejte se na barevné koule a klikněte na ty, které se Vám v danou chvíli k danému pojmu nejvíce líbí nebo Vám k němu nejvíce hodí. Rozhodně moc dlouho nespekulujte, zda ano nebo ne. Skutečně to první je to důležité a ve Vašem životě rozhodující.

PROČ JE V DIAGNOSTICE PRÁVĚ 8 BAREV?

Tyto barvy jsou vybrány z toho důvodu, že každá z nich vyzařuje určitou barevnou frekvenci a tím splňují rozlišovací schopnost odpovědí. Barvy jsou v určeném pořadí tak, aby netvořily tzv. typické páry, které mají lidé tendenci spojovat dohromady. Např. mezi šedou a černou je vždy vložena další barva. Barvy v rámci diagnostického procesu mění svou pozici, pootočí se. Je to z toho důvodu, že lidé při delší diagnostice začínají propadat stereotypní volbě. Abychom asociace oživili a získali reálné odpovědi, barvy mění svou pozici. Více zde.

JE POUŽITÍ DIAGNOSTIKY OMEZENO VĚKEM?

Diagnostiku mohou používat již děti od 3 let. Diagnostika pro takto staré děti je kratší a zjišťuje se zde pouze velmi omezené množství charakteristik. Neexistuje žádná horní věková hranice pro koncového uživatele.

JAK DIAGNOSTIKOVAT MENŠÍ DĚTI?

Diagnostika různých věkových skupin probíhá různě. Lze však doporučit některé zásady a pravidla, která usnadní proces diagnostiky a zajistí objektivnější výsledky. Nejprve se sami seznamte s metodou a způsobem diagnostiky. Zkuste si to sami, ať víte, co vás čeká, a jste připraveni. Je dobré, zejména u menších dětí, udělat předem přípravu v podobě vysvětlení, jak mají klikat a co je čeká. Je dobré vysvětlit, že žádná barva není ani dobrá ani špatná a není dobré klikat například jen na červenou, protože je jejich oblíbená. Vysvětlete dětem, že je to pocitová záležitost a není dobré nad tím příliš přemýšlet, ale zaklikat ty barvy, které se jim k danému pojmu hodí nebo se jim k němu líbí. Nevysvětlujte moc jednotlivé pojmy. Nechte děti, aby si je vyložily po svém. Například slovo „sex“ nerozvádějte a nebojte se, že jej nepochopí. Vždyť od raného dětství jej „slyší a vidí“ ze všech stran. Jiná situace je například u školských pojmů jako hospitace (řekněte jen návštěva pana ředitele apod.) nebo ICT koordinátor – řekněte jen učitel, co se stará o počítače. Dál pojem nerozvádějte.
U dětí, co neumí číst – MŠ nebo první třídy - je nutné provést diagnostiku citlivě, pomalu a dětem prostě pojem předčítat. Prvňáci mohou klikat na barvy už sami. Pokud to nezvládají, tak klikejte na barvy, které ukáží prstem.

Výsledky diagnostiky

NEROZUMÍM NA PRVNÍ POHLED ZOBRAZENÝM VÝSLEDKŮM.

Jen některé aplikace CA metod jsou dělány tak, aby byly srozumitelné i bez nutnosti interpretace specialistou. Velké množství konceptů a produktů je určeno pouze k interpretaci vyškoleným odborníkem, v opačném případě může dojít k dezinterpretaci výsledku. Školení těchto odborníků a konzultace jednotlivých výsledků diagnostiky jsou součástí podpory, kterou poskytují osoby či organizace pracující se CA method.

MÁ VLIV ÚNAVA, NÁLADA, CITOVÉ ROZPOLOŽENÍ ČLOVĚKA V DANOU CHVÍLI NA VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY?

Ano, pokud se jedná o diagnostiku, která obsahuje menší množství slov. Tato naopak bývá zaměřena na zjišťování aktuálního stavu (energie) respondenta. Při vyšším počtu slov už lidé reagují na základě svých vnitřních pocitů a tím můžeme změřit dlouhodobější stavy. V tomto případě nemá aktuální stav na výsledek diagnostiky vliv. V zásadních hodnotách a „vnitřních nastaveních“ se tyto přechodné a kolísající vlivy neprojeví. odkaz

JSEM OSOBA SE SNÍŽENOU BAREVNOU CITLIVOSTÍ, JAK TO OVLIVNÍ VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY?

Pro běžné barvosleposti (definice barvosleposti) diagnostika funguje, nefunguje pouze v případě, že respondent nedokáže rozeznat rozdíl mezi jednotlivými barvami, které v diagnostice používáme. Laicky řečeno lidský mozek vnímá a využívá barvy „po svém“. Oči jsou jen zprostředkovatel a přenašeč venkovního světa. Máme výsledky diagnostiky osob s podobnými problémy zraku i osoby barvoslepé a kvalita jejich výsledku diagnostiky je srovnatelná. Stejně kvalitní by byla diagnostika, kdybyste měli například černobílý monitor a místo barev viděli jen odstíny šedi. Výsledky by byly v základu podobné. Barvy nám slouží podobně jako u televize, filmu a obrazů k tomu, abychom mohli reagovat citlivěji a hlouběji. Výsledky jsou pak „ostřejší a prokreslenější“.

JAK JE MOŽNÉ DIAGNOSTIKU OVLIVNIT?

Diagnostiku lze zmanipulovat, ale systém to automaticky pozná. Velmi silnou stránkou CA method je, že nejde ovlivnit výsledek diagnostiky či se v ní stylizovat. Metoda vyvolává minimum klientských obran. Pokud osoba chce systém bojkotovat, volí předem naplánované odpovědi, např. volí tři barvy pro všechny odpovědi. To ovšem systém zachytí a takový snímek vyřadí. Pokud diagnostikovaná osoba kliká skutečně na barvy tak, jak je cítí, pak je nutné říci, že není možné výsledek ovlivnit. Vstupují zde poměry a korelace jednotlivých barev a pojmů a počet proměnných je tak vysoký, že není možné odhadnout, jaký poměr barev a pojmů je optimální. Navíc by osoba musela znát význam jednotlivých barev a tzv. normy dané k jednotlivým pojmům, věkovým skupinám, pohlaví a mnoho dalšího.

Technické podmínky

JSOU DATA, KTERÁ JSOU V DIAGNOSTICE UCHOVÁVÁNA, BEZPEČNÁ?

Ano, data na serveru jsou vysoce bezpečná a nebudou ztracena nebo odcizena. Výsledky diagnostiky osob se nacházejí také na koncových zařízeních. Veškeré aplikace jsou zabezpečeny uživatelským jménem a heslem.

JE MOŽNÉ DĚLAT DIAGNOSTIKU NA SMARTPHONU?

Existují produkty, které již používají upravenou diagnostiku pro použití ve smartphonu. Každá aplikace metody je však individuální a je upravena pro konkrétní typ koncového zařízení, například tablet, počítač nebo smartphone.

Využití metody

V JAKÝCH OBORECH SE DIAGNOSTIKA VYUŽÍVÁ?

Rozsah využití diagnostiky je obdobně jako u dotazníkové metody velmi široký. Nejčastěji se s ní setkáte v české či zahraniční verzi v oblastech personalistiky, sportu, školství, marketingu, zdraví či psychologie.

KDE SI MOHU DIAGNOSTIKU VYZKOUŠET?

Možnost provést diagnostiku CA metod nabízí řada našich obchodních partnerů. Stačí nás kontaktovat a my vás nasměrujeme dále.

ZAJÍMÁ MĚ NĚCO JINÉHO…

Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, nebojte se nám napsat, vše potřebné naleznete na stránce Kontakty.